ALGEMEEN

Ingevolge art. 32 van de Verordening Accountantsorganisaties (VAO) dient Cinq Accountants / Advisors te beschikken over een klokkenluidersregeling.

Art. 32 VAO

1. De accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de accountantsorganisatie.
2. De in het eerste lid bedoelde regeling wordt in elk geval op de website van de accountantsorganisatie geplaatst.

Klokkenluidersregeling Cinq Accountants / Advisors

Artikel 1: Toelichting
Volgens artikel 32 Verordening Accountantsorganisaties en artikel 54 Nadere Voorschriften Accountantskantoren dienen de accountantsorganisatie en het accountantskantoor een klokkenluidersregeling te hebben en deze op de website van het kantoor te plaatsen. Het kantoor acht het van groot belang dat medewerkers en derden op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van een onregelmatigheid binnen het kantoor.

Reikwijdte
Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende situaties:
A. handelingen die leiden tot strafbare feiten door Cinq Accountants / Advisors of haar medewerkers;
B. alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet en regelgeving door
Cinq Accountants / Advisors of haar medewerkers;
C. alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door
Cinq Accountants / Advisors of haar medewerkers;
D. (dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s dan wel leidinggevenden;
E. (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;
F. en verder alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking komen.
Procedure
1. Indien er zich een situatie voordoet die onder bovengenoemde punten van Reikwijdte vermeld staat, is er een mogelijk om dit te melden aan de vertrouwenspersoon.
2. De melding aan de vertrouwenspersoon vindt uitsluitend elektronisch plaats via het email adres van de Compliance Officer: m.buijk@cinq.accountants. Dit e-mailadres is beveiligd.
3. Binnen een week wordt de melding bevestigt aan de melder. Ook wordt de melder geïnformeerd over de termijn waarin de melding wordt behandeld. Deze termijn bedraagt uiterlijk vier weken na de ontvangst van de melding.
4. Indien sprake is van een situatie zoals genoemd onder A en E, informeert de vertrouwenspersoon onmiddellijk de directie. De vertrouwenspersoon informeert hierover tevens de melder.

5. Binnen vier weken wordt de melder geïnformeerd over de genomen maatregelen en de afhandeling van de melding. Zodra deze termijn niet gehaald kan worden, wordt de melder hierover geïnformeerd. De melder krijgt tevens te weten binnen welke termijn er wel afhandeling van de melding zal plaatsvinden.

Vertrouwelijkheid
1. De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.
2. De directie garandeert dat medewerkers die meldingen aan de vertrouwenspersoon doorgeven op grond van deze klokkenluidersregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn / haar functioneren binnen Cinq Accountants / Advisors, dan wel zijn / haar carrière.
Deze klokkenluidersregeling wordt gepubliceerd op de website van Cinq Accountants / Advisors.

IJsselstein, november 2017
De Directie