MKB Accountants.

Iedere zichzelf respecterende onderneming of ondernemer heeft er wel één. Misschien zelfs een heel team. Altijd ‘duur’ en wat doen ze nou precies voor je? Of voor je bedrijf?

Accountants zijn er om jou de ruimte te laten om te doen waar jij goed in bent; ondernemen. Dan scheelt het enorm als zij ook ondernemer zijn en met dezelfde inzet hun werk doen. Net zoals jij dat doet voor jouw opdrachtgevers. Een accountant die praat en denkt als een ondernemer. Die bijblijft als het om regelgeving en vakkennis gaat én de beste mensen weet in te schakelen op het juiste moment. Een team waarvan jij weet dat jouw dossiers op orde zijn als er plotseling vragen van buitenaf komen. Mensen die het financiële ‘reilen en zeilen’ binnen je onderneming(en) én privé misschien wel beter kennen dan jijzelf.

En dat goede gevoel, daar gaat het om!

Niet tot de grootste willen behoren, maar een gezonde ambitie hebben om de beste te willen zijn. Een team dat niet alleen van jouw bedrijf de zaken op orde heeft, maar ook voor de winkel die je partner net is gestart. Een accountant die met je samenwerkt en de kennis heeft om met jullie te werken aan de opbouw van je vermogen.

Een kantoor waar het juist gaat om mensenwerk. Dat geen tijd wil stoppen in getwitter, Facebook of andere aanverwante reclamezaken, maar bezig is met jouw bedrijf en interesses. Het telefoonnummer dat je belt omdat je de mensen kent. Waar je gewoon naar Marco, Martin, Paul, Remco, Demi of Toya kunt vragen.

Zo’n kantoor vind je niet zelf! Je hoort er over… Van anderen! Zo’n kantoor is Cinq.

Cinq staat voor alles wat te maken heeft met de vrijheid om te ondernemen. Vanuit de kernwaarden die ook jij als ondernemer kent; integer, objectief, professioneel, betrouwbaar, vakbekwaam en zorgvuldig.

Ook toe aan vrijheid om te ondernemen?

Cinq

Not just accountants

Wat we doen

De kernactiviteiten van cinq zijn:

Om een breed palet van (financiële) adviesdiensten te kunnen aanbieden werken wij samen met verschillende specialisten op het gebied van:

Om een breed palet aan administratieve diensten te kunnen aanbieden werken wij samen met verschillende specialisten op het gebied van:

Referenties

Samenwerkingen

Activiteiten en Sponsoring

Cinq is niet alleen aan het werk. We sponsoren zo nu en dan en doen met regelmaat mee aan diverse sportactiviteiten. Tevens komen we af en toe in het nieuws. Een kleine impressie hieronder.

https://www.nextens.nl/prinsjesdag/koffertje-van-marco-hogeveen/

IMG_5669_2

IMG_5669_2

MSV’19 JO19-1
In het voetbalseizoen 2017/2018 sponsoren wij het eerste elftal voor jongens onder de 19 jaar bij MSV’19, dat uitkomt in de hoofdklasse.
foto-2

Cinq Accountants/Advisors Bedrijvenklassement
Sinds 2016 trotse hoofdsponsor van het Bedrijvenklassement!

VVIJ – Voetbalvereniging IJsselstein Voetbaltoernooi
Al meerdere jaren spelen wij mee met het VVIJ Bedrijventoernooi.
Dit jaar, op zaterdag 30 juni, vormden wij een team dat meespeelde in de bedrijvencompetitie.

foto_site

Zaalvoetbalcompetitie – Stadion Galgenwaard
Met ingang van het seizoen 2016-2017 is Cinq Accountants/Advisors trotse sponsor van dit zaalvoetbalteam dat bestaat uit studenten, met onder meer twee van onze eigen part-time werknemers.
Het doel is om dit jaar kampioen te worden!
foto-2

Heeft u vragen en/of opmerkingen voor ons?

Bel ons dan op 030 686 92 04 of mail naar info@cinq.accountants

 

Schepenensingel 33
3404 ES IJsselstein

 

Cinq Accountants / Advisors is a trademark of Hogeveen Accountants & Adviseurs B.V. and is registered with the trade register of the Chamber of Commerce, number 30206860.

Vanuit Amsterdam en vanuit Den Bosch

Vacatures

Wij zijn momenteel op zoek naar een:

Ben je op zoek naar de springplank om jouw financiële carrière een vliegende start te geven? Ben je leergierig, vol ambitie en word je graag uitgedaagd om elke keer een stap verder te gaan? Bij Cinq kom je terecht in een omgeving met onbeperkte ontwikkelingsmogelijkheden, waarbij het plafond door jou zelf bepaald wordt.

Net je HBO/WO-accountancy afgerond, of sta je op het punt om deze af te ronden? Dan komen we graag in contact met jou!

Klik hier om de volledige vacature te zien.

Ben je toe aan een volgende stap in je carrière in een dynamische omgeving? Ben jij in staat om onze veeleisende klanten te voorzien van een helder en creatief advies? Ben jij op zoek naar een werkgever waar je volop de ruimte krijgt om je te ontwikkelen en alle tijd krijgt om complexe fiscale vraagstukken om te zetten in duidelijke oplossingen voor onze klanten? Bereid net dat stapje extra te doen?

Wil jij onze specialist op het gebied van fiscale vraagstukken worden? Dan komen we graag in contact met jou!

Klik hier om de volledige vacature te zien.

 

ALGEMEEN

Ingevolge art. 32 van de Verordening Accountantsorganisaties (VAO) dient Cinq Accountants / Advisors te beschikken over een klokkenluidersregeling.

Art. 32 VAO

1. De accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de accountantsorganisatie.
2. De in het eerste lid bedoelde regeling wordt in elk geval op de website van de accountantsorganisatie geplaatst.

Klokkenluidersregeling Cinq Accountants / Advisors

Artikel 1: Toelichting
Volgens artikel 32 Verordening Accountantsorganisaties en artikel 54 Nadere Voorschriften Accountantskantoren dienen de accountantsorganisatie en het accountantskantoor een klokkenluidersregeling te hebben en deze op de website van het kantoor te plaatsen. Het kantoor acht het van groot belang dat medewerkers en derden op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van een onregelmatigheid binnen het kantoor.

Reikwijdte
Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende situaties:
A. handelingen die leiden tot strafbare feiten door Cinq Accountants / Advisors of haar medewerkers;
B. alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet en regelgeving door
Cinq Accountants / Advisors of haar medewerkers;
C. alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door
Cinq Accountants / Advisors of haar medewerkers;
D. (dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s dan wel leidinggevenden;
E. (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;
F. en verder alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking komen.
Procedure
1. Indien er zich een situatie voordoet die onder bovengenoemde punten van Reikwijdte vermeld staat, is er een mogelijk om dit te melden aan de vertrouwenspersoon.
2. De melding aan de vertrouwenspersoon vindt uitsluitend elektronisch plaats via het email adres van de Compliance Officer: m.buijk@cinq.accountants. Dit e-mailadres is beveiligd.
3. Binnen een week wordt de melding bevestigt aan de melder. Ook wordt de melder geïnformeerd over de termijn waarin de melding wordt behandeld. Deze termijn bedraagt uiterlijk vier weken na de ontvangst van de melding.
4. Indien sprake is van een situatie zoals genoemd onder A en E, informeert de vertrouwenspersoon onmiddellijk de directie. De vertrouwenspersoon informeert hierover tevens de melder.

5. Binnen vier weken wordt de melder geïnformeerd over de genomen maatregelen en de afhandeling van de melding. Zodra deze termijn niet gehaald kan worden, wordt de melder hierover geïnformeerd. De melder krijgt tevens te weten binnen welke termijn er wel afhandeling van de melding zal plaatsvinden.

Vertrouwelijkheid
1. De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.
2. De directie garandeert dat medewerkers die meldingen aan de vertrouwenspersoon doorgeven op grond van deze klokkenluidersregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn / haar functioneren binnen Cinq Accountants / Advisors, dan wel zijn / haar carrière.
Deze klokkenluidersregeling wordt gepubliceerd op de website van Cinq Accountants / Advisors.

IJsselstein, november 2017
De Directie

Juridische mededeling

Deze mededeling is van toepassing op het gebruik van (onderdelen van) deze website door de bezoeker daarvan. Deze site maakt geen gebruik van Cookies.

Doel en gebruik website
Deze website is bedoeld om de bezoeker daarvan kennis te laten maken met Cinq. Door middel van deze website wordt de bezoeker daarvan in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de producten en diensten van Cinq alsmede om informatie te verkrijgen met betrekking tot de organisatie van Cinq en haar activiteiten.
De bezoeker van deze website is slechts bevoegd (onderdelen van) deze website, de inhoud van deze website of de informatie die door middel van deze website verkregen kan worden voor zichzelf te gebruiken en niet voor commerciële doeleinden.

Rechten op (onderdelen) website
Cinq Accountants is een handelsnaam van Hogeveen Accountants & Adviseurs B.V. te IJsselstein geregistreerd merk in Nederland. Het is de bezoeker van deze website niet toegestaan de naam en/of het logo van Cinq op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) gebruiken, anders dan voor zover dit rechtstreeks samenhangt met het oproepen en raadplegen van deze website.
De rechten met betrekking tot (alle onderdelen van) deze website – waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto’s, e.d. – en alle publicaties waarvan door middel van deze website kennis kan worden genomen of die door middel van deze website verkregen kunnen worden – waaronder begrepen brochures, artikelen, nieuwsbrieven, e.d. -, berusten uitsluitend bij Cinq, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cinq niet toegestaan (onderdelen van) deze website of publicaties op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) vermenigvuldigen of te bewerken, anders dan voor zover noodzakelijk om daarvan kennis te kunnen nemen.

Karakter website
Deze website heeft uitsluitend een informatief karakter. Deze website vormt geen aanbod van Cinq tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website. Evenmin vormt het oproepen en raadplegen van deze website een opdracht aan Cinq tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website.
De inhoud van deze website alsmede de informatie die door middel van deze website kan worden verkregen -waaronder begrepen uitkomsten van met behulp van deze website uit te voeren berekeningen – kunnen dan ook niet worden beschouwd als dienstverlening ten behoeve van de bezoeker van deze website.
Overigens zijn op alle van Cinq afkomstige offertes en op alle aan Cinq verstrekte opdrachten uitsluitend de door Cinq gehanteerde Algemene Voorwaarden van toepassing, welke toegankelijk zijn op het adres van deze website.

Inhoud website
Cinq streeft ernaar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat Cinq geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website.
De informatie die door middel van deze website kan worden verkregen heeft een algemeen karakter en is niet toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van deze website, zodat Cinq geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de hiervoor bedoelde informatie. Het verdient dan ook aanbeveling om, ingeval de door middel van deze website verkregen informatie daartoe aanleiding geeft, contact op te nemen met een van de medewerkers van Cinq.

Werking website
Cinq streeft ernaar om (alle onderdelen van) deze website voortdurend toegankelijk te houden, maar kan er niet voor instaan dat deze website onder alle omstandigheden en op alle tijdstippen (in al haar onderdelen) toegankelijk is, zodat Cinq geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van het niet (tijdig) kunnen bezoeken of het niet (volledig) kunnen raadplegen van deze website.
Cinq heeft geen invloed op de (tele- of datacommunicatie)middelen en/of de (computer)systemen met behulp waarvan toegang tot deze website wordt gezocht of verkregen, zodat Cinq geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van eventuele storingen die optreden bij het bezoeken of raadplegen van deze website dan wel bij het opgeven van bestellingen of het versturen van sollicitaties door middel van deze website.
Deze website bevat onder meer links door middel waarvan andere websites bezocht kunnen worden en omgekeerd kan deze website worden bezocht door middel van links die in andere websites zijn opgenomen. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden respectievelijk de websites van waaruit deze website bezocht kan worden zijn niet door Cinq ingericht en worden ook niet door Cinq onderhouden, zodat Cinq niet verantwoordelijk is voor de inhoud van die websites.
Cinq streeft ernaar deze website zoveel als redelijkerwijs mogelijk vrij te houden van voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur schadelijke elementen (‘virussen’), maar kan er niet voor instaan dat deze website geheel vrij is van dergelijke elementen, zodat Cinq geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen die het oproepen of raadplegen van (onderdelen van) deze website voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur heeft.

Verwerking van (persoons)gegevens
Bij het bezoek van deze website worden geen persoonlijke gegevens van de bezoeker daarvan vastgelegd. Het bezoek van deze website geschiedt dus anoniem.
Alleen in die gevallen, waarin de bezoeker van deze website wordt verzocht om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, vindt vastlegging daarvan plaats. Daarbij gaat het uitsluitend om gegevens die noodzakelijk zijn om de bezoeker van deze website de hierboven bedoelde mogelijkheden te kunnen bieden. De verwerking van die gegevens is onderworpen aan het Reglement Verwerking Persoonsgegevens.
Daarnaast vindt alleen vastlegging van niet-persoonlijke bezoek- en verkeersgegevens plaats, waaronder begrepen het type verbinding, de browser waarvan de bezoeker gebruik maakt, het besturingsprogramma van de computer van waaruit deze website bezocht wordt en de pagina’s van deze website die bezocht worden. De verwerking van die gegevens geschiedt uitsluitend met als doel opzet, inhoud en werking van deze website te optimaliseren.